X
Beschikbaar Betaalbaar Duurzaam Compleet

Algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden van Klein Units B.V.

Algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden van Klein Units B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden wordt verstaan onder:

Klein: de besloten vennootschap Klein Units B.V. en/of Klein Units Projecten B.V., gevestigd te Staphorst en kantoorhoudende te Staphorst, Zeewolde en Dordrecht, gebruiker van deze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden;

Afnemer: iedere wederpartij die met Klein een overeenkomst van verkoop en/of verhuur en/of service sluit;

Voorwaarden: deze algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden;

Partijen: Klein en Afnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, aanbiedingen, alsmede op iedere overeenkomst van verkoop en verhuur, tussen Klein en Afnemer;

2.2 Van deze Voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts na schriftelijke bevestiging door Klein.

Artikel 3. Offerte

3.1 Alle door Klein gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en een aanbieding en/of offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt. Voor het genoemde geldt: tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeld.

3.2 Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft; kunnen de calculatiekosten door Klein in rekening worden gebracht bij de partij die om de offerte heeft verzocht;

Artikel 4. Totstandkoming

4.1 Er komt pas een overeenkomst tot stand door schriftelijke bevestiging van Klein dan wel doordat Klein met de uitvoering ervan is begonnen;

4.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstige gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs;

4.3 De huurovereenkomst vangt aan en eindigt op de in de huurovereenkomst tussen Klein en Afnemer vermelde kalenderdagen.

Artikel 5. Wijzigingen

5.1 Indien de Afnemer na het verstrekken van de initiële opdracht wijzigingen in de uitvoering verlangt, dient hij deze tijdig en schriftelijk aan Klein door te geven, bij gebreke waarvan het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de Afnemer komt;

5.2 Wijzigingen worden slechts doorgevoerd indien deze door Klein schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 6. Levertijd

6.1 Een tussen partijen overeengekomen levertermijn is nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de Afnemer Klein schriftelijk in gebreke te stellen waarbij Klein een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen;

6.2 Door de Afnemer doorgegeven veranderingen met betrekking tot een reeds eerder verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de initieel overeengekomen levertijd niet langer door Klein wordt gehaald. Een dergelijke vertraging komt voor risico van de Afnemer;

6.3 Klein kan nimmer in gebreke zijn wanneer door de Afnemer nog niet alle door Klein benodigde specificaties voor de opdracht schriftelijk aan Klein zijn verstrekt en/of een (gedeeltelijke) bedongen vooruitbetaling nog niet door Klein is ontvangen.

Artikel 7. Aflevering

7.1 Tenzij anders is overeengekomen, geldt het in artikel 1 genoemde vestigingsadres van Klein als plaats van aflevering. Indien voor de aflevering een andere plaats is overeengekomen is de Afnemer verplicht die maatregelen te treffen die nodig zijn voor de ongehinderde aflevering van de te leveren zaken;

7.2 Indien voor de aflevering een andere plaats is overeengekomen, vindt aflevering plaats op de auto;

Artikel 8. Vervoer

8.1 Indien voor de aflevering een andere plaats is overeengekomen, worden de door Klein te leveren zaken vervoerd met eigen vervoermiddelen van Klein of door Klein aangewezen vervoerders;

8.2 Vervoer van de zaken kan slechts plaatsvinden over verharde openbare wegen;

8.3 De kosten van vervoer worden afzonderlijk bij de Afnemer in rekening gebracht.

Artikel 9. Prijzen en prijsverhoging

9.1 De verkoopprijs geldt voor levering af depôt, tenzij anders is overeengekomen. Alle met betrekking tot de koopovereenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings- en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen, ook indien deze na de koopovereenkomst worden ingevoerd of verhoogd, alsmede vervoerskosten komen ten laste van de Afnemer evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen;

9.2 Klein is gerechtigd om na aanvaarding van een opdracht prijsverhogingen in de kostprijsbepalende factoren, waaronder prijswijzigingen door toeleveranciers en valutawaarden door te berekenen aan de Afnemer;

9.3 De huurprijs is inclusief normaal onderhoud en reparaties die naar het oordeel van Klein noodzakelijk zijn, tenzij het reparaties betreft van schade ontstaan door nalatigheid of oneigenlijk gebruik van het verhuurde door de Afnemer of schade toegebracht door een derde;

9.4 De huurprijs is exclusief de verzekeringspremie voor (All-risk)verzekering, de kosten van het transport van het gehuurde, alsmede montage en demontage;

9.5 Klein is gerechtigd om de huurprijs voor toekomstige huurtermijnen te wijzigen, in geval van wijziging van kostprijsbepalende factoren, waaronder loonkosten, valutaverhoudingen en maatregelen van overheidswege. Bij een verhoging van de huurprijs heeft de Afnemer het recht de huurovereenkomst zonder in achtneming van een opzegtermijn binnen één maand op te zeggen;

Artikel 10. Betaling

10.1 Betaling door de Afnemer dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum;

10.2 De huurprijs is maandelijks direct na de laatste dag van iedere maand door de Afnemer verschuldigd. Klein heeft het recht om in afwijking van de in 10.1 genoemde betalingstermijn vooruitbetaling van de huurpenningen te verlangen;

10.3 Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde huurpenningen, heeft Klein recht op vergoeding van 1,5% rente per (gedeelte van een) maand van het nog openstaande bedrag, en zodra Klein derden met invordering van de huurnota(‘s) belast, tevens op incassokosten, welke tenminste 15% bedragen;

10.4 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Afnemer in verzuim. Vanaf het moment van verzuim is de Afnemer zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist is, de wettelijke (handels)rente verschuldigd aan Klein;

10.5 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, surseance van betaling, overdracht van bedrijf of fusie van de Afnemer zullen diens (toekomstige) verplichtingen die voortvloeien uit één of meer overeenkomsten met Klein, onmiddellijk opeisbaar zijn;

10.6 Klein is gerechtigd om voor de levering van zaken voldoende zekerheid voor betaling van Afnemer te vragen en de afwerking en/of uitlevering van de bestelde zaken te staken, indien en zolang deze zekerheid niet door de Afnemer kan worden verstrekt;

10.7 Wanneer Klein zaken voor Afnemer dient op te slaan, heeft Klein het recht minimaal 30% van de koopsom als vooruitbetaling te berekenen en opslagkosten in rekening te brengen;

10.8 Bij deelleveringen is Klein gerechtigd om na elke levering aan de Afnemer een factuur te sturen voor de desbetreffende levering;

10.9 Een beroep op schuldvergelijking is nimmer toegestaan. Afnemer doet hiervan uitdrukkelijk afstand;

10.10 Reclamaties over het geleverde geven Afnemer nimmer het recht om betaling op te schorten;

10.11 Indien verscheidene (natuurlijke of rechts-)personen zich als Afnemer hebben verbonden, zijn deze steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens Klein aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen. De verbintenissen uit de overeenkomst zijn, ook wat erfgenamen en rechtverkrijgenden van Afnemer betreft, hoofdelijk;

10.12 Betalingen van Afnemer strekken steeds tot afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht de omschrijving die Afnemer bij zijn betaling vermeldt.

Artikel 11. Gebruik van het gehuurde

11.1 Afnemer is verplicht het gehuurde gedurende de huurovereenkomst in goede staat te houden en het gehuurde slechts te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming;

11.2 Het is Afnemer verboden, zonder schriftelijke toestemming van Klein, het gehuurde onder te verhuren of anderzijds ter beschikking te stellen aan derden;

11.3 Het is Afnemer niet toegestaan zonder toestemming van en/of melding aan Klein het gehuurde te verplaatsen;

11.4 Het is Afnemer niet toegestaan wijzigingen aan het gehuurde aan te brengen en/of deze, zonder schriftelijke toestemming van Klein, te voorzien van reclame. Voorts is het Afnemer niet toegestaan naamplaten en/of stickers met de naam ‘Klein’ aan de buitenzijde van het gehuurde te verwijderen, uit te wissen, onleesbaar te maken, te veranderen of op enigerlei wijze te bedekken;

11.5 Afnemer is verplicht het gehuurde bij het eindigen van de huurovereenkomst in dezelfde staat aan Klein terug te leveren als waarin het gehuurde door Klein is afgeleverd;

11.6 Indien Afnemer in strijd met lid 11.4 en 11.5 handelt, zal Klein voor rekening van Afnemer het gehuurde in het vorige lid bedoelde staat terugbrengen.

Artikel 12. Onderhoud en schade

12.1 Gedurende de huurovereenkomst zal het periodieke onderhoud worden uitgevoerd door Klein;

12.2 Afnemer heeft tijdens reparaties (ten gevolge van normaal onderhoud of anderzijds) geen recht op vervanging van het gehuurde en/of schadevergoeding, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen;

12.3 Defecten aan het gehuurde alsmede schade of verlies dienen onverwijld schriftelijk aan Klein te worden gemeld. Afnemer dient in deze gevallen de instructies van Klein op te volgen;

12.4 Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met schriftelijke toestemming van en op aanwijzing van Klein;

12.5 Afnemer is aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het gehuurde, ongeacht de vraag of de schade of het verlies aan Afnemer kan worden toegerekend;

12.6 Klein heeft ten alle tijde het recht om het gehuurde te controleren op schade of te onderzoeken of onderhoud noodzakelijk is.

Artikel 13. Verzekeringen

13.1 Ingeval van huur is Afnemer verplicht om voor eigen rekening zorg te dragen voor een verzekering ter afdekking van het risico op schade als gevolg van brand, bedrijfsschade of diefstal;

13.2 Afnemer kan voornoemd risico grotendeels afkopen middels het Klein Zekerheidsplan. Dit dient expliciet en separaat tussen Klein en Afnemer te worden overeengekomen.

Artikel 14. Garantie

Klein verstrekt ten aanzien van door haar geleverde zaken niet meer garantie dan zij dien aangaande verkrijgt van de desbetreffende leverancier.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Klein is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of kosten (zijnde gevolgschade, waaronder begrepen omzetderving en kosten voor vervanging van het gehuurde) van Afnemer, ontstaan ten gevolge van enige schade of defect aan het geleverde c.q. het verhuurde of anderzijds ontstaan;

15.2 Voor zover schade door de aansprakelijkheidsverzekering van Klein wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Klein, behoudens opzet of grove schuld, beperkt tot het bedrag van de verzekeringsuitkering;

15.3 Indien de schade niet (volledig) door de aansprakelijkheidsverzekering van Klein wordt

uitgekeerd of er sprake is van opzet of grove schuld van (werknemers van) Klein, is de aansprakelijkheid van Klein beperkt tot het bedrag gelijk aan de op grond van de overeenkomst aan Afnemer gefactureerde bedragen exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege;

15.4 Indien en voor zover de in het vorige lid bedoelde overeenkomst leidt tot (regelmatige) facturen over een periode langer dan 3 maanden, zal Klein nimmer meer verschuldigd zijn aan de Afnemer dan de over de laatste 3 maanden voorafgaande aan de tekortkoming van Klein (die tot de schade heeft geleid) aan Afnemer ingevolge de betreffende overeenkomst gefactureerde bedragen exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege;

15.5 Afnemer zal Klein vrijwaren voor claims van derden, die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde zaken of gebruik in afwijking van door Klein gestelde voorschriften en instructies.

Artikel 16. Reclames

16.1 Afnemer dient eventuele reclames schriftelijk binnen 48 uur na ontvangst van de zaken aan Klein te melden. Indien Afnemer niet binnen 48 uur reclameert, wordt hij geacht akkoord te zijn met de levering;

16.2 Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele levering;

16.3 Indien het geleverde niet aan de overeengekomen specificatie voldoet, heeft Klein het recht om aan Afnemer binnen een redelijke termijn een vervangend product ter beschikking te stellen, voor zover dit in de gegeven omstandigheden in redelijkheid niet onaanvaardbaar zou zijn;

16.4 Reclamaties over door Klein verzonden facturen dienen door Afnemer uiterlijk 8 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij Klein te zijn gemeld, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht met de factuur te hebben ingestemd.

Artikel 17. Overmacht

17.1 Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van een verbintenis tussen Partijen verhinderen en die niet aan Klein zijn toe te rekenen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Klein opgeschort;

17.2 Onder overmacht zullen, indien en voor zover de in lid 1 genoemde omstandigheden die nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen: stakingen bij Klein of haar toeleveranciers, een algemeen gebrek aan het voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, gesloten scheepvaart en/of andere stremmingen in het verkeer, beperkende overheidsvoorschriften, natuur- en/of kernrampen, oproer, oorlog en/of oorlogsdreiging;

17.3 Klein heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Klein zijn verbintenis had moeten nakomen;

17.4 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Klein niet mogelijk is langer duurt dan 8 dagen, zijn beide Partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat;

17.5 Indien Klein bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Klein gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

18.1 De door Klein geleverde zaken blijven haar eigendom, totdat Afnemer alle openstaande vorderingen van Klein, op basis van een (eerdere) overeenkomst of anderzijds, volledig heeft voldaan;

18.2 Indien Afnemer zijn verplichtingen jegens Klein niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen, is Klein gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust of die haar eigendom zijn gebleven als gevolg van een huurovereenkomst, weg te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde factuurbedrag per dag.

Artikel 19. Risico-overgang

Het risico van de door Klein af te leveren zaak cq zaken is voor rekening van Afnemer vanaf het moment van aflevering als bedoeld in artikel 7 van deze overeenkomst.

Artikel 20. Beëindiging, annulering

20.1 Klein kan de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang schriftelijk beëindigen zonder ingebrekestelling indien:

 1. De Afnemer, al dan niet voorlopige, surseance van betaling wordt verleend;
 2. Ten aanzien van Afnemer het faillissement wordt aangevraagd;
 3. De onderneming van Afnemer wordt geliquideerd of beëindigd;
 4. De beslissende zeggenschap over de onderneming van Afnemer in andere handen overgaat;
 5. Afnemer komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 6. Afnemer nalaat één of meer facturen van Klein te voldoen;
 7. Afnemer enige verplichting uit de overeenkomst of deze Voorwaarden niet (tijdig) nakomt;

20.2 Klein zal wegens de beëindiging als bedoeld in lid 1 nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden;

20.3 Indien Afnemer de overeenkomst wenst te annuleren is Afnemer gehouden tot vergoeding van alle schaden die Klein dien ten gevolge leidt, daaronder in elk geval ook begrepen de gederfde winst. Ongeacht de hoogte van de schade van Klein is Afnemer minimaal een vergoeding van 30% van het factuurbedrag als ontbindingsvergoeding verschuldigd.

Artikel 21. Bewijs

21.1 Voor de bepaling van de omvang van de betalingsverplichtingen van Afnemer is de administratie van Klein het uitgangspunt, behoudens door Afnemer te leveren tegenbewijs;

21.2 Door Klein afgeleverde zaken beantwoorden aan de tussen partijen gesloten overeenkomst, behoudens door Afnemer te leveren tegenbewijs.

Artikel 22. Derdenbeding bij huur

22.1 Afnemer verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het gehuurde object (hierna: ‘object’) bij een derde kan (komen te) berusten of dat het object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van Klein te vorderen heeft of mocht hebben.

22.2 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal Afnemer het object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Afnemer zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Klein jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.

22.3 Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het object door Afnemer zou willen continueren, is Afnemer verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.

22.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit.

22.5 Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Afnemer, noch door Klein worden herroepen.

Artikel 23. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Indien Afnemer een natuurlijk persoon is, verstrekt Afnemer bij totstandkoming van de overeenkomst toestemming aan Klein om de persoonsgegevens van Afnemer in een bestand op te nemen en/of te verwerken.

Artikel 24. Toepasselijk recht, Weens koopverdrag

Op elke overeenkomst tussen Klein en Afnemer is Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens koopverdrag is door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 25. Bevoegde rechter

Op de tussen Klein en Afnemer gesloten overeenkomsten (met inbegrip van deze algemene voorwaarden) en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zwolle.

 

 

 

© Klein Units B.V. versie 3.0 december 2021

 • Beschikbaar

  Of u nou een standaard oplossing kiest of op zoek bent naar maatwerk, u kunt op ons rekenen. Voor vrijwel elke begroting hebben wij units in ons assortiment.

 • Betaalbaar

  Een tijdelijke werk- of leefomgeving die voldoet aan uw wensen en daarom bestaat uit meer dan alleen muren, vloeren en een dak. U mag een totaalplaatje verwachten: waar voor uw geld.

 • Duurzaam

  Een duurzame benadering van tijdelijke huisvesting vinden wij zeer belangrijk. Bij alles wat we doen denken wij na over een betere wereld voor onze toekomstige generaties.

 • Compleet

  Volledige ontzorging wanneer u gebruik maakt van tijdelijke huisvesting. Met aandacht voor de veiligheid van u en uw omgeving.